નવા વષૉ અને જુના વષૉ


નવા નવા વષૉ આવતા ગયા
જુના જુના વષૉ ચાલ્યા ગયા
નવા વષૉ ની નવી કહાની લાવ્યા
જુના વષૉ ની જુની કહાની છોડતા ગયા
નવા વષૉ માં નવી જીદંગી બનાવીએ
જુના વષૉ માં જીદંગી બરબાદ કરી
નવા વષૉ માં નવા સપના બનાવ્યા
જુના વષૉ માં જુની ફરીયાદ થઇ
નવા વષૉ માં સુઃખ નો ગુણાકાર
જુના વષૉ માં દુઃખ નો ભાગાકાર
નવા વષૉ માં જન્મનો આનંદ થયો
જુના વષૉ માં મુત્યુ નો પસ્તાવો થયો
નવા વષૉ ને વેલકમ કર્યુ
જુના વષૉ ને બાઇ બાઇ કહ્યુ
જ્યારે ખસ્તી ઓ એ happy new year કહ્યુ
sujit
Advertisements

હાય મેરા કયા હોગા


મેરી બીબી હૈ કમાલ
પુરે ૧૦૦ કિલો કા માલ
ચલતી હૈ બેસુમાર
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
બનના ચાહતી હે મોડલ
લગતી હે સુદર
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
પેહના ચાહતી હે જીન્સ
મિલતા હે ખમીસ
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
મેરી બીબી હે સાયર
સબકો કરતી હે ધાયલ
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
મેરી બીબી હે પુરે જીદગી કી મહેમાન
ખોન ન જાય મેરી જાન
હાય મેરા ક્યા હોગા હાય મેરા..
હાય મેરા ક્યા હોગા.
sujit